HUSORDEN

FORORD

A/B Øbrocentrets beboere er meget forskellige, hvad angår alder, erhverv og interesser – nogle er enlige, andre lever i parforhold, men der er også børnefamilier. Vi skal være her alle sammen. For at alle skal trives, er det nødvendigt, at den enkelte udviser et vist minimum af hensyn og tolerance over for andre beboere og helheden. Samtidig er det vigtigt, at alle passer godt på foreningens ejendom, så vi har et rart og sikkert miljø.

Meningen med husordenen er at få et gnidningsfrit samvær her på matriklen, så det handler ikke om at begrænse den enkelte. Endelig har foreningen en række erhvervslejemål, som også har krav på, at der udvises hensyn – vi skal huske på, at de bidrager til vores økonomi. Husordenen gælder for såvel andelshavere som lejere; den enkelte andelshaver eller lejer har også ansvaret for at f.eks. evt. gæster respekterer husordenen. Samme ansvar gælder, når der er tale om hel eller delvis fremleje.

Føler en andelshaver eller lejer sig generet af naboens udfoldelser, tilrådes det, at man henvender sig høfligt og forsøger at få en dialog om emnet. Lykkes det ikke at få en mindelig løsning kan man sende en skriftlig klage til foreningens administrator, som herefter orienterer bestyrelsen.

Grove eller gentagne overtrædelser af husordenen kan medføre opsigelse eller ophævelse af lejemål, hhv. eksklusion af andelsboligforeningen jf. vedtægterne.

AFFALD OG MILJØ

Affald sorteres og bortskaffes som anvist på foreningens hjemmeside obrocentret.dk samt ved skiltning i affaldsrummene. Erhverv skal selv sørge for en renovationsordning. Afskaffes affald ikke korrekt efter foreskrevne retningslinjer kan foreningen udskrive et kontrolgebyr.

ALTANER

Sørg for, at der ser pænt ud på altanen. Husk, at altanen ikke er beregnet til opmagasinering. Tøj, dyner, tæpper eller viskestykker og lign. må ikke hænges til tørre på altankanten, og tørrestativer må ikke være højere end altankanten. Altankasser skal ophænges på indersiden af altanen, da der kan være fare for, at altankassen falder ned. Beslag til altankassen må ikke hænges uden på muren, da dette kan afsætte rustpletter. Kontakt evt. Inspektøren for at få råd om ophængning.

Pas på underboen, når du vander planterne og rengør din altan, og sørg for at der ikke kommer affald og skidt ud over altanen. Der må ikke grilles på altanen. Vis i øvrigt hensyn, så du ikke er til gene for dine naboer, når du benytter altanen. Det er vigtigt, at du sørger for, at altanens afløb er forsvarligt renholdt, så der sker korrekt afvanding.

Bestyrelsens godkendelse skal indhentes, før du monterer afskærmning, belysning, varmelamper eller lignende på altanen. Ved maling af altanen på de indvendige sider skal foreningens farvekoder respekteres – de fremgår af foreningens hjemmeside obrocentret.dk.

BARNEVOGNE

Barnevogne må gerne stå i det dertil afmærkede område i opgange i Vesthuset – dog ikke legevogne o. lign.

BESLYSNING

Fungerer belysningen ikke på fællesarealerne – indenfor eller udenfor – orientér da venligst Inspektøren.

CYKLER

Cykler, knallerter o.lign. kan anbringes i foreningens cykelkældre eller i cykelstativer men ikke i kælderopgange eller trappeopgange.

Ved henstilling af cykler skal passage til erhvervslejemålene holdes fri, således at der er fri passage for disses kunder, klienter og patienter.

Ved behov foretager andelsboligforeningen oprydning af cykler. Cyklerne bliver opmærket, og bortskaffes efter 6 uger, hvis mærkningen ikke er fjernet af brugeren. Inden opmærkningen sker, fremsender bestyrelsen nærmere skriftlig orientering herom til beboerne.

DYR

Det er ikke tilladt at holde hund, kat og andre husdyr i ejendommen. Førerhunde undtaget. Fugle må ikke fodres fra altaner eller i gården, da det kan tiltrække skadedyr.

FORSIKRING

Foreningen forsikrer foreningens ejendom, mens beboerne selv skal sørge for at forsikre deres indbo. Beboerne skal selv tegne glas- og kummeforsikring.

FÆLLESOMRÅDER

Vær opmærksom på, at brugen af fællesområder sker med respekt for og hensyntagen til hinanden. Vær opmærksom på at rydde op efter dig selv, når du har opholdt dig på et fællesområde. Vinduer, hoved- og kælderdøre holdes lukkede.

Ved behov foretager andelsboligforeningen oprydning på fællesarealer. Fjernede genstande opbevares i 6 uger på foreningens ejendom, og kan udleveres ved henvendelse til bestyrelsen.

Herefter bortskaffes genstandene. Inden oprydning iværksættes fremsender bestyrelsen nærmere skriftlig orientering herom til beboerne.

HÅNDVÆRKERE

Alt arbejde som skal betales af foreningen, skal bestilles af Inspektøren. I akutte tilfælde se dog opslag på obrocentret.dk samt i opgangene. Inspektøren kan anbefale håndværkere, som i forvejen bruges af foreningen.

KONTROLGEBYR

Kontrolgebyret er fastsat af generalforsamlingen og udgør kr. 500,-.

KÆLDERRUM

Beboere med brugsret til specifikke rum har ansvaret for disse. Pulterrum og burrum skal være forsynet med hængelås og skal ryddes ved fraflytning. Såfremt dette ikke er  sket inden 8 dage efter fraflytning, kan foreningen lade arbejdet udføre på den fraflyttedes regning.
Døre til kælderrum holdes lukkede.

PARABOLER

Paraboler og udvendige antenner må ikke opsættes på foreningens ejendom.

ROLLATOR

Rollatorer må gerne stå i de dertil afmærkede områder i opgange i Vesthuset.

RYGNING

Rygning er ikke tilladt i opgange og andre indendørs fællesarealer. Rygning er tilladt på egen altan, men bør ske under hensyntagen til øvrige beboere.

SIKKERHED

Det er ikke tilladt at stille ting i fællesarealer uden for lejligheden på gange, i opgange og kældergange – da det er flugtveje.

Denne regel omfatter alle former for byggematerialer, møbler, cykler, klapvogne, tøj, sko, skostativer og lignende. Derudover omfatter reglen husholdningsaffald, papiraffald (fx reklamer), erhvervsaffald, storskrald og alle andre former for affald.

Hvis det konstateres, at der alligevel står ting, vil disse ting blive fjernet, og der vil blive udskrevet et kontrolgebyr.

SKADER

Inspektøren skal straks informeres, hvis der er skader på ejendommen og ejendommens installationer. Ved akut behov for håndværker for at stoppe en evt. skade – se under håndværkere.

Hvis du observerer rotter, bør du straks selv melde det til kommunen, og derefter sørge for at orientere inspektøren. Hvis du observerer andre skadedyr fx væggelus på foreningens ejendom, skal inspektøren straks informeres.

SKILTNING

Foreningen står for skiltningen på både dørtelefoner og postkasser, og det er derfor ikke tilladt selv at opsætte eller opklæbe skilte. Har du rettelser til skiltningen, skal du derfor rette henvendelse til Administrator og anmode om at få det ændret. Omkostninger til ændring af skiltning afholdes af andelshaveren.

De til enhver tid gældende regler vedr. skiltning fremgår af foreningens hjemmeside obrocentret.dk.

Hvis du eller din eventuelle fremlejer opsætter en eller anden form for selvbestaltede skilte kan foreningen udskrive et kontrolgebyr.

STØJ

Radio, tv, musikanlæg, musikinstrumenter og lignende kan anvendes frit indenfor nedennævnte tidsrum ved udvisning af normal hensyn til sine naboer. Henvendelser om støjgener skal respekteres.

  • Søndag – torsdag: 08.00 – 22.00
  • Fredag – lørdag samt dagen før helligdage: 08.00 – 01.00

Udenfor dette tidsrum skal der udvises særligt hensyntagen.

Hvis du gerne vil holde fest, bør du orientere de berørte naboer senest dagen før.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke er til gene for ejendommen og de øvrige beboere.
Vaskemaskiner i lejlighederne må benyttes i tidsrummet 08.00 – 20.00

Støjende maskiner fx boremaskiner og gulvslibere kan bruges i tidsrummet:

  • Hverdage: 08.00 – 20.00
  • Weekend/helligdage: 10.00 – 18.00

Når du støjer, skal vinduer og døre holdes lukkede, så de andre beboere ikke generes unødigt af støj.

VAND OG SANITET

Sørg for, at toiletter og vandhaner ikke løber af hensyn til ejendommens vandforbrug. Rens afløb efter behov. Genstande, der kan forårsage tilstopning af afløbet, må ikke smides i toilettet.

VASKERI

Vaskeriet anvendes som anvist på foreningens hjemmeside obrocentret.dk samt ved skiltning.

VENTILATION OG UDLUFTNING

Hold skimmelsvampe væk fra lejligheden.: Udluft din lejlighed 2 gange dagligt i 10 min (morgen og aften) ved at åbne vinduer og døre til gennemtræk. Det sikrer dig mod ophobning af fugt i lejligheden. Sørg endvidere for at din lejlighed er opvarmet til minimum 20 grader i varmesæsonen.

Udsug i køkken og bad må ikke lukkes eller tilstoppes, ligesom det ikke er tilladt at have emhætte eller ventilator med motor, idet dette ødelægger virkningen af det centrale udsugningsanlæg og er til stor gene for over- og underboere.

 VEDTAGELSE AF HUSORDENEN

Vedtaget på andelsboligforeningens orninære generalforsamling den 27. november 2019

Print Friendly, PDF & Email