Affald og Miljø

 • Husholdningsaffald skal smides i nedfaldsskakterne og være emballeret i omhyggeligt lukkede plastposer af hensyn til hygiejne og arbejdsmiljø. (Husholdningsaffald i lukkede poser)
 • Miljørummet findes i ejendommens kælder under Vesthuset ved hjørnet af Langesund og Hjortøgade. Hoveddørsnøglen passer til dette rum.
 • I Miljørummet er der afmærkede containere og beholdere til hhv. avispapir/reklamer, pap, glas/flasker, hårdplast, metal, elektronikaffald samt batterier. Hvis der ikke er en container, som er beregnet til dit affald, må du IKKE placeret affaldet i Miljørummet. Læs og følg anvisningerne i rummet.
 • Flasker og glas kan også afleveres i glascontaineren på hjørnet af Christiansmindevej og Østerbrogade.
 • Storskrald afhentes af kommunen på forudbestemte datoer. Læs om disse datoer samt reglerne for placering/afhentning under menupunktet: Storskrald. På alle andre tidspunkter har man selv ansvar for bortskaffelse af storskrald til Genbrugsstationen.
 • Byggeaffald og farligt affald er A/B Øbrocentret uvedkommende – det skal man selv bortskaffe til Genbrugsstationen.
 • Ingen former for affald må efterlades/stilles i fællesarealer, herunder på gange, i opgange, i kældergange eller på gulv i skralderum mv. – denne regel omfatter husholdningsaffald, papiraffald (fx reklamer), erhvervsaffald, storskrald og alle øvrige former for affald.
 • NB! Afskaffes affald ikke korrekt efter foreskrevne retningslinjer kan foreningen udskrive et kontrolgebyr, som er afstemt efter det tidsforbrug, der medgår til oprydning.

Akut behov for håndværkere

Altaner

 • Altankasser skal ophænges på indersiden af altanen, da der kan være fare for, at altankassen falder ned.
 • Beslag til altankassen må ikke hænges uden på muren, da dette kan afsætte rustpletter.
 • Kontakt evt. Inspektøren for at få råd om ophængning.

Antenner & paraboler

 • Udvendige antenner og paraboler er ikke tilladt.

Belysning.

 • Fungerer belysningen ikke på fællesarealerne, orientér da venligst Inspektøren med det samme.

Cykler, barnevogne mv.

 • Cykler, knallerter o.lign. skal anbringes i cykelkælderen i Langesund eller i cykelstativerne og ikke i kælderopgange, på trappeopgange eller i porte.
 • Ved henstilling af cykler skal passage til erhvervslejemålene holdes fri, således at der er fri passage for disses kunder og klienter, hhv. patienter.
 • Barnevogne må gerne stå i opgange i Vesthuset – dog ikke legevogne o. lign.

Husdyr

 • Det er ikke tilladt at holde hunde, katte og andre husdyr i ejendommen.
 • Førerhunde undtaget.
 • Fugle må ikke fodres fra altaner eller i gården.

Håndværkere, tilkald af…

 • Alt arbejde som skal betales af foreningen, skal bestilles af Inspektøren. I akutte tilfælde se dog akut behov for håndværker.
 • Inspektøren kan anbefale håndværkere, som vi i forvejen bruger i foreningen.

Kælderrum

 • Pulterrum og burrum skal være forsynet med hængelås og skal ryddes ved fraflytning.
 • Såfremt dette ikke er sket inden 8 dage efter fraflytning, kan foreningen lade arbejdet udføre på den fraflyttedes regning.

Musik

 • Radio, TV og musikanlæg hhv. musikinstrumenter skal bruges med hensynstagen til naboerne.
 • Man skal være opmærksom på, hvor man anbringer sine højtalere i forhold til naboerne.
 • På hverdage skal musik senest ophøre kl. 23, fredag og lørdag kl. 01. I nattetimerne kl. 23-07 skal man udvise særligt hensyn.
 • Ved afholdelse af større fester, skal der ske opslag i opgangen med passende varsel.
 • Musik o.lign skal holdes på et niveau, der ikke generer andre beboere, ligesom døre og vinduer skal holdes lukkede.
 • Det er vigtigt at huske, at man er ansvarlig for sine gæsters adfærd.

Rygning

 • Det er ikke tilladt at ryge i ejendommens indendørs fællesarealer, så som trappeopgange, elevatorer, gange mv.

Støj

 • Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke er til gene for ejendommen og de øvrige beboere.
 • Vaskemaskiner må ikke benyttes i tidsrummet kl. 23:00 – 07:00.
 • Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted i tidsrummet kl. 20:00 – 07:00 (i weekender samt på helligdage dog kl. 09:00).

 Udluftning, ventilation & emhætter

 • Det anbefales at lufte ud flere gange dagligt for at undgå fugt og helbredsskadelige skimmelsvampe.
 • Udsug i køkken og bad må ikke lukkes eller tilstoppes, ligesom det ikke er tilladt at have emhætte eller ventilator med motor, idet dette ødelægger virkningen af det centrale udsugningsanlæg og er til stor gene for over- og underboere.

Yderdøre m.m.

 • Yder- og kælderdøre skal holdes forsvarligt lukket af hensyn til indbrud. Det er ikke tilladt at åbne yderdørene for fremmede.

Vandspild

 • Løbende haner og toiletter skal udbedres omgående da dette medfører unødigt store omkostninger for foreningen.

Vaskerum / vaskebrik

 • Vaskebrik bestilles hos Administrator.
 • Vasketider reserveres via foreningens hjemmeside eller i vaskerummet i kælderen. Vasketider skal overholdes; er vask ikke påbegyndt senest 15 min efter den reserverede vasketid, kan andre beboere benytte vaskerummet. Ny vask kan ikke påbegyndes, når der er mindre end 40 min. tilbage af den reserverede vasketid.Ved bestilling af vasketid trækkes et depositum, som tilbageføres, når/hvis beboeren benytter vasketiden.
 • Vaskekurvene må kun benyttes til rent tøj. Vaskekurve skal forblive i vaskerummene.
 • Tørrerum er til rådighed, men skal tømmes hurtigst muligt, når tøjet er tørt.
 • Efter brug tørres vaskemaskinerne rene for sæbe o.lign. – ligesom filtret renses på tørremaskinerne.
 • Tomme emballager, fnug fra tørremaskinernes filtre m.v. lægges i vaskerummets affaldsbeholdere.
 • Ved maskinfejl sættes en seddel på den pågældende vaskemaskine eller tørretumbler, og inspektøren orienteres.

 Vedtagelse af husordenen

 • Vedtaget på andelsboligforeningens stiftende generalforsamling d. 6. februar 2007
 • Senest revideret på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling d. 24. november 2011
 • Med efterfølgende løbende småjusteringer
Print Friendly, PDF & Email